OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod O NÁKUPE

Obchodné podmienky Hubiko s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - spoločnosťou Hubiko s.r.o., Košariská 1599/94, 90042 Dunajská Lužná, IČO 47008946

(ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu na adrese www.bigsport.sk (ďalej len "systém").

b) VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.bigsport.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

c) Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

d) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

2. Objednávka

a) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

b) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Ak kupujúci nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie meno a priezvisko, adresu. Súčasne uvedie svoje telefónne číslo a e-mail. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

c) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy.

d) Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Hubiko s.r.o..
e) Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

a) Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
b) Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci je v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.b) týchto VOP. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

b) Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia, sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.a), je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať predávajúceho listom, emailom, alebo prostredníctvom formulára (viac info v sekcii VRÁTENIE TOVARU) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre finančné vysporiadanie.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle tovar predávajúcemu späť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale, nepoužitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, nepoškodený a kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne).V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo škody spôsobené dopravcom. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

c) Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

d) Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

e) V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

 

5. Cenové podmienky

a) Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
b) Ceny poštovného a balného sú uvedené v sekcii DOPRAVA A PLATBA.

c) Cena za tovar na www.bigsport.sk je uvedená veľkým písmom. Malým písmom a preškrtnutá je uvedená bežná cena tovaru, ktorá znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

d) Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR 

 

6. Podmienky a možnosť platby za tovar

a) Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Hubiko s.r.o.

b) Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte.

 

 

7. Dodacie podmienky

 

a) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne (zvyčajne do 5 dní). Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

b) Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

c) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí.

d) Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

e) Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

f Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

a) Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Hubiko s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

b) Ku každej objednávke je doručená aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

c) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte),
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti.

d)Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
e) Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese niektorej z predajní alebo vyplnením reklamačného formulára (TU) a doručením reklamovaného tovaru.

 

 

9. Alternatívne riešenie sporov

a.) V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) má  spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailovej adresy bigsport@bigsport.sk), a to v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS.

b.) Subjektmi ARS sa rozumejú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona o ARS.

c) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Hubiko s.r.o., so sídlom Košariská 1599/94, 90042 Dunajská Lužná, IČO: 47 008 946 je Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

d.) Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov a zároveň aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

e.) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

f.) Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však  do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.bigsport.sk

a) Spoločnosť Hubiko s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.bigsport.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
b)  Spoločnosť Hubiko s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
c) Spoločnosť Hubiko s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných údajov

a) Spoločnosť Hubiko s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje súkromie užívateľov. Aby sme mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré dáta užívateľov. Tieto dáta chránime.

b) Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.bigsport.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácií o novinkách a akciových ponukách.

c) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 11.b) týchto VOP.

d) Počas návštevy užívateľa na serveri www.bigsport.sk sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo užívateľ vložil do nákupného košíka, kedy na stránku prišiel, odkiaľ na stránku prišiel).

e) Používaním tohto internetového obchodu súhlasí dotknutá osoba so zhromažďovaním a používaním informácií o jej aktivite na stránke www.bigsport.sk a nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

f) Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na stránke www.bigsport.sk, v zákazníckej sekcii dostupnej po prihlásení.

g) Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

h) Registráciou kupujúci potvrdzuje, že predávajúci ho  v zmysle platnej legislatívy informoval o tom, že ako predávajúci bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať jeho osobné údaje bez jeho  súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

i) Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 14 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

j) Spoločnosť Hubiko s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


 


12. Záverečné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Hubiko s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. b) Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením informácie na internetovej stránke www.bigsport.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 d) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.7.2016

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!