VRÁTENIE TOVARU

Úvod O NÁKUPEVRÁTENIE TOVARU
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 dní. BIGSPORT.SK
Pre odstúpenie od zmluvy do 14 dní vyplňte prosím nasledujúci formulár:

znakov do konca.
Hubiko s.r.o., Košariská 1599/94, 90042 Dunajská Lužná IČO: 47008946, IČ DPH: SK 2023698611
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 154977/B.
antiSpam [nový kód]

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy + formulár


 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:


a)      vyplnením formuláru na odstúpenie od zmluvy na tejto stránke.

b)      alebo zaslaním emailu na adresu bigsport@bigsport.sk

c)      alebo listom zaslaným poštou na našu korešpondenčnú adresu 


Po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy, Vám toto prijatie bezodkladne potvrdíme emailom.


Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 


 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby (napríklad v prípade, že ste tovar zaplatili na dobierku), a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

3. Spôsob vrátenia tovaru:

 

 

Tovar nám zašlite späť prostredníctvom reklamačného asistenta Zásielkovňa.sk.


Po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám emailom zašleme kód na bezplatné vrátenie tovaru, ktorý je možné použiť pri odovzdaní tovaru na ktorejkoľvek pobočke Zásielkovňa.sk.

 

 


 

Tovar zašlite najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


 

4. Zodpovednosť spotrebiteľa

 

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Copyright 2015 - 2022 © BIGSPORT.SK